Izdaja lokacijske informacije

Naziv postopka:
Izdaja lokacijske informacije

Oddelek – področje:
Oddelek za okolje in prostor

Opis postopka
Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o:

  • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
  • namenski rabi prostora,
  • območjih varovanj in omejitev,
  • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen,
  • prostorskih ukrepih
  • spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Vloga za izdajo lokacijske informacije se vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja.

Pravna podlaga
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)


Zahtevane priloge:
_

Taksa
Plačilo upravne takse je vezano na posamezno izdano lokacijsko informacijo, na kateri se lahko nahaja tudi več parcel, v kolikor so le-te v isti prostorski enoti in so podvržene istim varovalnim režimom.

Na podlagi Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) znaša upravna taksa po tarifni številki 36 - za izdajo lokacijske informacije 22,70 EUR.

Taksa se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. SI56 01219 4190309133, sklic SI11 75183 7111002.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila


Vloga za pridobitev lokacijske informacije .docx
Vloga za pridobitev lokacijske informacije .pdf