Vloga za oprostitev plačila NUSZ

 Naziv postopka:

Izdaja odločbe o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča


Oddelek – področje:

Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Opis postopka:

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko vloži zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva pravnomočnosti odločbe o priznanju oprostitve, ki se izda na podlagi vloge zavezanca.


Pravna podlaga:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017)

Zahtevane priloge:

- obvezno fotokopijo izpisa o prijavi stalnega bivališča.

- dodatno kupoprodajna pogodba ali izjava zavezanca oz. drugo. 


Taksa:

Taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - UPB, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16) v znesku 22,60 EUR se plača ob oddaji vloge na podračun občinskih upravnih taks št. 01219-4190309133, sklic na št. 11 75183-7111002.


Obrazec:

Vloga za oprostitev plačila NUSZ