Skupna medobčinska uprava

Skupno medobčinsko upravo sestavljata

- Medobčinski inšpektorat in redarstvo

- Medobčinska notranja revizijska služba


Naslov: Partizanska cesta 4, p.p. 126, 6210 Sežana
Organa začasno poslujeta na naslovu: Partizanska cesta 82, 6210 Sežana

internetna stran

el.pošta:
tel.: +386 (0)5 731 01 41
fax: +386 (0)5 731 01 46


Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom, ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:
- o občinskih cestah
- o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah
- o ravnanju s komunalnimi odpadki
- o oglaševanju in reklamiranju
- o občinskih taksah
- o pokopališki dejavnosti
- o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
- o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
- ter drugih odlokov, predpisov in zakonov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi
- izdati odločbo o prekršku s predpisano globo
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov
- odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o javnem redu in miru ter vseh odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge po določbah Zakona o občinskem redarstvu in so pristojni:
- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih
- varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij
- skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino
- vzdrževati javni red in mir.
Naše prve aktivnosti so namenjene mirujočemu prometu in kontroli stanja cest. V skladu z določili Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) občinski redarji nadzirajo:
· Parkiranje vozil na prehodih za pešce in na razdalji manj kot pet metrov pred prehodom, na kolesarki stezi, pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu, na križišču in na razdalji manj kot 15 metrov od najbližjega roba, nadvozu, podvozu, na avtobusnih postajališčih, na ozkem ali nepreglednem delu ceste, na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom ali neprekinjeno ločilno črto na vozišču manj kot tri metre, na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali niso namenjene prometu tovrstnih vozil: parki, igrišča, parkiranje na dovozih, kjer bi bil onemogočen dostop, parkirne prostore, namenjene invalidnim osebam, parkiranje na površinah, namenjenih intervencijskim vozilom, nad priključki za vodovodno omrežje (hidranti) itd
· Povzročanje čezmernega hrupa oziroma ropota z uporabo vozila. Zakon določa: če se vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga voznik parkira, mora takoj ugasniti motor.
· Stanje ceste, saj je na cesti ali ob njej prepovedano izpuščati, puščati, odlagati, odmetavati ali postavljati karkoli, kar bi oviralo potek prometa, ogrozilo varnost, škodovalo ljudem, živalim, rastlinam ali onesnažilo okolje. Z vozila, ki se vključuje v promet na ceste s kolovozne poti ali druge zemljiške površine, moramo odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

Občinski redarji izvajajo kontrolo parkiranja na območju vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov, na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom, na parkirnih mestih za invalidne osebe in na mestnih, kjer so priključki za vodovodno omrežje (hidranti); izvajajo kontrolo parkiranja tovornjakov. Kršiteljem izdajajo obvestila o storjenem prekršku. Ekstremne kršitve bodo postopno tudi sankcionirali z izrekanjem glob.

V sodelovanju s Komunalno-stanovanjskim podjetjem Sežana (KSP d.d.) opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, kontrolo odlaganja komunalnih odpadkov. Odlok določa, da mora povzročitelj odlagati komunalne odpadke v za to določene zabojnike in je tudi odgovoren za pravilno ravnanje z njimi.

V tipizirane zabojnike, namenjene zbiranju ostanka odpadkov, je prepovedano
· odlagati odpadke v tekočem stanju, odpadke naftnih derivatov, kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov, tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, gradbene odpadke, kamenje ali zemljo, sekundarne surovine, za katere je organizirano ločeno zbiranje odpadkov na izvoru oziroma na ekoloških otokih, nevarne odpadke iz gospodinjstev (galvanske člene, zdravila, ostanke lakov, topila, maziva, škropiva), usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov, za katere se opravi odvoz po posebnem naročilu, odpadke organskega izvora, ki se uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu in jih je treba odlagati na higiensko in tehnično urejena gnojišča, odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki).

Prepovedano je sežiganje komunalnih odpadkov na prostem, na mestu nastanka, v gospodinjskih kuriščih in kotlovnicah ter drugih (skupinskih) kotlovnicah. Prepovedano je tudi sežiganje v strnjenih naseljih. Sežiganje komunalnih odpadkov je dovoljeno le, če je za to izdano ustrezno upravno dovoljenje v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

Prepovedano je odlaganje odpadkov v naravo. Kosovne odpadke iz gospodinjstev izvajalec prevzema občasno, skladno z letnim programom. Nevarni odpadki se zbirajo enkrat letno po sistemu ločenega zbiranja odpadkov s pomočjo premičnih zbiralnic.

Odlok določa: Obvezno je ločeno zbiranje odpadkov v tipiziranih zabojnikih za:.
1. papir in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
2. drobno odpadno embalažo iz stekla,
3. drobno odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
4. drobno odpadno embalažo iz kovin.

Za komunalne odpadke je v občini Sežana zelo dobro poskrbljeno. Komunalno podjetje nenehno opozarja na nepravilna ravnanja povzročiteljev odpadkov. Določene ugotovljene kršitve so naslovili tudi na naš naslov. Globe, ki so predpisane v občinskem Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/2004) znašajo za fizične osebe 417,29 EUR-a, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa 1.460,52 EUR-a.
Dolžnost vseh je, da varujemo okolje in z vestnim ravnanjem z odpadki poskrbimo, da bomo na komunalno deponijo odložili čim manj odpadkov.